Αρχική Νέα Εταιρικά Νέα H ποιότητα της SolarWay πιστοποιείται κατά κατά ISO 9001:2008

H ποιότητα της SolarWay πιστοποιείται κατά κατά ISO 9001:2008

Καλαμάτα 4/8/2015

Παραμένοντας πιστή στη βασική της φιλοσοφία  να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων και να δημιουργεί Μακροχρόνιες και Ουσιαστικές Συνεργασίες με τους πελάτες, η SolarWay έχει πιστοποιηθεί από την EQA Hellas κατά ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει στον τομέα της Εγκατάστασης, Μελέτης και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Ακολουθεί η Πολιτική Ποιότητας της SolarWay

Φιλοσοφία  της εταιρείας  και κάθε στελέχους της  είναι να παρέχει στους πελάτες της έργα/ υπηρεσίες, που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, στη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και στην επίτευξη των στόχων ποιότητας, που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Επιπροσθέτως η εταιρεία επιδιώκει:

Να υλοποιήσει τα έργα που αναλαμβάνει, με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των πελατών, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

Να απασχολεί  προσωπικό με  εμπειρία , τεχνική δεξιότητα και εκπαίδευση.

Να διατηρεί τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση εφαρμόζοντας προληπτική συντήρηση.

Να χρησιμοποιεί υλικά, που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των εργασιών.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας  :

Έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των έργων /υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, οι οποίοι καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Διοίκηση της εταιρείας.

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της .

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η πολιτική που έχει θεσπίσει η εταιρεία για την ποιότητα είναι γνωστή και κατανοητή στο σύνολο του προσωπικού.

Από όλο το προσωπικό της η εταιρεία απαιτεί την απαρέγκλιτη εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας.

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )