Αρχική Νέα Την 1η Σεπτεμβρίου απόφαση της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ

Την 1η Σεπτεμβρίου απόφαση της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ

11/8/2016

Η ΡΑΕ, με την υπ' αριθμ. 214/2016 απόφασή της που έλαβε τον Ιούνιο 2016 βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με την οποία εισηγήθηκε στο ΥΠΕΝ νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση των εσόδων του Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, διατήρησε σταθερούς, μέχρι 31.8.2016, τους συντελεστές χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, αναμένοντας την ψήφιση της εν λόγω τροποποίησης του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011, κατόπιν της θετικής ανταπόκρισης του Υπουργού ΠΕΝ στις ως άνω προτάσεις της Αρχής.

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», με τον οποίο έλαβε χώρα η νομοθετική αυτή παρέμβαση, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλέον σε αυτόν (περίπτωση ββ' της παραγρ. 3α και 3β του άρθρου 23), θα προχωρήσει, έως την 30.09.2016, σε επανεξέταση των συντελεστών ΕΤΜΕΑΡ, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Συνεπώς, όπως προκύπτει και από τις διατάξεις του νόμου, διατηρούνται σταθερές οι ισχύουσες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μέχρι και την 30.9.2016, οι οποίες τυχόν θα αναπροσαρμοστούν με νεότερη απόφαση της ΡΑΕ που θα ληφθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2016.

Στο σχετικό άρθρο της απόφασής της, η ΡΑΕ αναφέρει πως αποφασίστηκε "η αναπροσαρμογή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ένεκα των ως άνω θεμελιωδών κριτηρίων που απαιτείται να διασφαλιστούν, στο πλαίσιο της χρηστώς ενεργούσας διοίκησης, αφ' ενός κατά δέσμια αρμοδιότητα και αφ' ετέρου κατά διακριτική ευχέρεια, του ύψους των μοναδιαίων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ), σε επίπεδα που θα οριστικοποιηθούν με νέα απόφαση της Αρχής, ώστε να επιτυγχάνεται η εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού. Τούτο θα λάβει χώρα στην περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχουν νομοθετικά ή κανονιστικά θεσπιστεί ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011. Για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους της αναπροσαρμογής θα ληφθούν υπ' όψη, μεταξύ άλλων, η εκτίμηση για την εξέλιξη του σωρευτικού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού βάσει των επικαιροποιημένων Δελτίων Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε."

Πηγή: b2green.gr

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )